ΣΥΜΒΑΣΗ – ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η επιχείρηση με την επωνυμία «POW – BOX Ι.Κ.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «POW – BOX» (στο εξής και χάριν συντομίας το “γυμναστήριο”), με έδρα το Δήμο Αθηνών, επί της οδού Τσακάλωφ αρ. 29, ΤΚ: 10673, με Α.Φ.Μ: 801113958 της Δ.Ο.Υ. [*] Αθηνών και αρ. ΓΕΜΗ: 149426201000, η οποία λειτουργεί νομίμως και εκπροσωπείται από τον εκ του καταστατικού διαχειριστή της και μη εταίρο, Δημοσθένη Κουτουβέλη του Ιωάννη, παρέχει τις υπηρεσίες της στα μέλη υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι αποτελούν περιεχόμενο των συμβάσεων που συνάπτει με αυτούς.

Άρθρο 1. Περιεχόμενο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών

Η σύμβαση, η οποία συνάπτεται μεταξύ του γυμναστηρίου και του μέλους (στο εξής «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών»), αφορά στη χρήση από τον τελευταίο των υπηρεσιών του διατηρούμενου κέντρου του γυμναστηρίου, με τους διαθέσιμους χώρους, τις περιεχόμενες εγκαταστάσεις, μέσα και εξοπλισμό, και στη λήψη των συμφωνηθέντων με την αίτηση υπηρεσιών, όπως κατωτέρω περιγράφονται.

Άρθρο 2. Μέλος

Μέλος είναι κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει εγγραφεί ως τέτοιο είτε ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία στο γυμναστήριο και  έχει καταρτίσει την παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών.  Απαραίτητη προϋπόθεσή η συμπλήρωση το 18ου έτους της ηλικίας του. Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του (ανήλικος), αυτό αποκτά την ιδιότητα του μέλους μόνο μετά την κατάρτιση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα στο όνομα και για λογαριασμό αυτού (του ανηλίκου) ή την έγγραφη συναίνεση του ανά περίπτωση.

Άρθρο 3. Kατάρτιση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών – Αποδοχή μέλους

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών καταρτίζεται ηλεκτρονικά, αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με την αγορά επιλεγμένης υπηρεσίας, μαθήματος ή πακέτου γυμναστικής από τον εγγεγραμμένο χρήστη και την αποδοχή εκ μέρους του, όλων των όρων που περιγράφονται στην παρούσα, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

Η εγγραφή νέου χρήστη περιλαμβάνει τα πλήρη ατομικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, πλήρη διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (e-mail), το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών και της συνδρομής, τον προσδιορισμό του συνολικού τιμήματος και τον τρόπο καταβολής του. Επίσης, τη συμπλήρωση και υποβολή όλων των απαιτούμενων συνοδευτικών εντύπων (δηλώσεις συναίνεσης, ιατρικές βεβαιώσεις κλπ)

Η εγγραφή επιτρέπεται καταρχάς, μόνο σε ενήλικες. Η εγγραφή ανηλίκου ως μέλους είναι δυνατή μόνο από τον ασκούντα την γονική μέριμνα, ο οποίος καταρτίζει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών στο όνομα και για λογαριασμό του ανηλίκου, ή συναινεί ανά περίπτωση, όπως ως άνω αναφέρθηκε.

Η επιχείρηση διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να δέχεται ή να απορρίπτει κατά την απόλυτη κρίση της, κάθε αίτηση εγγραφής για λήψη των υπηρεσιών του POW – BOX. Εφόσον ο χρήστης γίνει αποδεκτός από την επιχείρηση, καταρτίζεται η παρούσα Σύμβαση με τους ειδικότερους όρους και τις συμφωνίες που περιέχει.

Το μέλος οφείλει, πριν αρχίσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών, των αθλητικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του POW – BOX, να προσκομίσει στη Διεύθυνση του POW – BOX γνωμάτευση/ βεβαίωση παθολόγου ή καρδιολόγου ή βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου, με την οποία θα πιστοποιείται ότι είναι ικανό να αθληθεί χωρίς κίνδυνο για την υγεία του, ότι είναι σε καλή σωματική κατάσταση, χαίρει άκρας υγείας και ασκείται με δική του ευθύνη. Σημειώνεται ότι, για τις εγκύους απαιτείται επιπλέον ιατρική βεβαίωση του γυναικολόγου τους, στην οποία βεβαιώνεται η ικανότητά τους να αθληθούν.

Με την αγορά από τον Χρήστη οποιαδήποτε υπηρεσίας, μαθήματος, πακέτου εκγύμνασης ή υπηρεσιών ευεξίας, παραχωρείται στον τελευταίο, Κάρτα Μέλους του POW – BOX (“Πάσο”) σε ψηφιακή μορφή, που φέρει μοναδικό αριθμό και παρέχει τα δικαιώματα και προνόμια που ισχύουν για την κατηγορία της υπηρεσίας/ συνδρομής που το Μέλος έχει αγοράσει. Ως ημερομηνία ενεργοποίησης της λειτουργίας της κάρτας ορίζεται η ημερομηνία εξόφλησης του πρώτου επιλεγμένου μαθήματος, υπηρεσίας ή πακέτου εκγύμνασης ή άλλης παροχής, που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 4 ακολούθως. Εφόσον η υπηρεσία ολοκληρωθεί η Κάρτα παραμένει ενεργή, πλην όμως θα πρέπει να «φορτώσει» και εξοφληθεί για νέα παραγγελία, ώστε να μπορεί να γίνει χρήση αυτής.

Ορίζεται ρητά στην παρούσα ότι, η Κάρτα Μέλους (“Πάσο”) που παραχωρείται στο μέλος με την αγορά του εκάστοτε πακέτου ή συνδρομής, είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη προς οποιονδήποτε τρίτο. Απαγορεύεται στο μέλος να δανείζει ή να παραχωρεί τη χρήση της κάρτας του σε οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (μέλος ή μη).

Το μέλος κατά την είσοδό του στο γυμναστήριο, υποχρεούται να επιδεικνύει τον κωδικό της κάρτας που βρίσκεται αποθηκευμένος στην εφαρμογή και του χορηγεί το δικαίωμα εισόδου στο γυμναστήριο.

Άρθρο 4 Παρεχόμενες Υπηρεσίες – Τρόπος λειτουργίας («Οnline Booking») – Συνδρομές

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών ατομικής και σωματικής εκγύμνασης και άσκησης, από ειδικό προς τούτου επιστημονικό προσωπικό, με σκοπό ιδίως την εκμάθηση/εξάσκηση πυγμαχίας (boxing/kickboxing), την παροχή υπηρεσιών εκγύμνασης με χρήση μηχανημάτων και άλλων μέσων, τη βελτίωση και συντήρηση της φυσικής κατάστασης, τη βελτίωση των ατομικών ικανοτήτων καθώς και της ατομικής φυσιολογίας ή και αποκατάστασης της λειτουργίας οργάνων, μετά από παθολογικές καταστάσεις και ιατρικές υποδείξεις, με σκοπό τη σωματική ευρωστία, ευεξία, σωματική και πνευματική υγεία. Επίσης, αντικείμενο αποτελεί η παροχή κάθε άλλης προβλεπόμενης εκ του Καταστατικού υπηρεσίας, υπό την προύπόθεση ότι έχουν ληφθεί τυχόν απαιτούμενες άδειες και διατίθενται από την επιχείριση.

Λόγω του προκαθορισμένου αριθμού των συμμετεχόντων στα προγράμματα του POW – BOX, ο εγγεγραμμένος Χρήστης οφείλει να πραγματοποιεί εγκαίρως κράτηση θέσης στα μαθήματα, υπηρεσίες και προγράμματα που τον ενδιαφέρουν είτε αυτοπροσώπως, είτε τηλεφωνικώς είτε ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας «online booking», η οποία είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του γυμναστηρίου (στον ακόλουθο σύνδεσμο https://powbox.gr/website/), αλλά και στη σχετική εφαρμογή συσκευών Ios και Android, με τη χρήση Username και Password.

Για την εγγραφή του στον ιστότοπο, ο νέος Χρήστης θα προβεί στη δημιουργία Λογαριασμού χρήστη με την καταχώρηση του e-mail του και ενός κωδικού χρήστη (password). Έπειτα ο πελάτης, ως εγγεγραμμένος χρήστης, μπορεί να προβαίνει στην κράτηση θέσης στο μάθημα, πρόγραμμα ή στην παροχή που επιθυμεί, σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα και με τον διδάσκοντα που επιθυμεί.

Πέραν αυτού, είναι δυνατή και η αγορά δωροκάρτας, με ανοιχτή ημερομηνία, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον παραλήπτη για οποιοδήποτε πρόγραμμα εκγύμνασης ή παροχή εντός απώτατου χρονικού διαστήματος, που θα καθορίζεται από την επιχείρηση.

Σε περίπτωση μη εμφάνισης του Μέλους, για οποιονδήποτε λόγο στο πρόγραμμα, μάθημα ή υπηρεσία, στο οποίο θα έχει πραγματοποιήσει προκράτηση, το Μέλος αποδέχεται δια της παρούσας, ότι η υπηρεσία θα θεωρείται πλήρως παρασχεθείσα προς αυτό, ρητώς δε παραιτείται κάθε σχετικής αξίωσής του. Κατ’ εξαίρεση , το μέλος δε θα χρεώνεται και συνεπώς θα επιστρέφονται τα χρήματά του στον λογαριασμό της χρεωστικής/ πιστωτικής του κάρτας, μόνο σε περίπτωση που ακυρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εγκαίρως, και δη το αργότερο 12 ώρες πριν από την έναρξή του. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η χρέωση του Μέλους σε περίπτωση μη προσέλευσης θα ισχύει κανονικά, καθώς οι διδάσκοντες και λοιποί παρέχοντες υπηρεσίες θα έχουν ήδη δεσμευθεί για να πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη παροχή.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τα προγράμματά της ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση. Η επιχείρηση διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει οποτεδήποτε το κόστος των προγραμμάτων, μαθημάτων και υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα θίγεται η τιμή ήδη προκρατημένου και προπληρωμένου προγράμματος, μαθήματος ή άλλης παροχής του μέλους .

Το μέλος θα προκαταβάλλει το τίμημα των προγραμμάτων και των υπηρεσιών που επιθυμεί να αγοράσει κατά την προκράτησή του. Η αγορά οποιασδήποτε συνδρομής ή υπηρεσίας θα πραγματοποιείται με τη χρέωση της πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας που θα υποδείξει το μέλος, τα στοιχεία της οποίας θα επεξεργάζονται μέσω συνεργαζόμενου της επιχείρησης φορέα, ή με απευθείας καταβολή στον Τραπεζικό Λογαριασμό που θα υποδείξει η Επιχείρηση.

Άρθρο 5. Δικαίωμα Υπαναχώρησης – Καταγγελίας του μέλους

Το μέλος έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την εκτέλεση της Σύμβασης αναιτιολογήτως,  εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της παραλαβής του πρωτοτύπου της παρούσας. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης λαμβάνει χώρα εντός της προαναφερόμενης αποκλειστικής προθεσμίας και αποκλειστικά εγγράφως με την υποβολή εκ μέρους του μέλους, συμπληρωμένου σχετικού Εντύπου Δήλωσης Υπαναχώρησης, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας [……….]. Η Δήλωση Υπαναχώρησης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με συστημένη επιστολή,  είτε ηλεκτρονικά στην υποδειχθείσα από την επιχείρηση ηλεκτρονική διεύθυνση, επί αποδείξει παραλαβής, και επιφέρει την αζήμια λύση της Σύμβασης από την ημερομηνία παραλαβής της από την επιχείρηση, εφόσον η αποστολή της με απόδειξη παραλαβής έλαβε χώρα εντός των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών (υπ’α ριθμ Ζ1-1262/2007 Υπουργική απόφαση).

Πέραν αυτού, το Μέλος δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση και μετά την παρέλευση της, κατά την προηγούμενη παράγραφο, τασσόμενης προθεσμίας, πριν από τη λήξη του εκάστοτε συμφωνημένου προγράμματος/ παροχής. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος θα υποχρεούται να καταβάλει πλήρως το αντίτιμο για τις υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν, ενώ η ψηφιακή του Κάρτα Μέλους, η χρήση της οποίας του παρασχέθηκε κατά την έναρξη της Σύμβασής του, ακυρώνεται. Παράλληλα, η Επιχείρηση θα δικαιούται αποζημίωση από το Μέλος, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% επί της αξίας του υπολοίπου ανεκτέλεστου προγράμματος/ παροχής.

Καθόσον η πληρωμή οποιουδήποτε πακέτου εκγύμνασης ή παροχής γίνεται με χρέωση της πιστωτικής κάρτας του μέλους, η επιχείρηση θα ενημερώνει την Τράπεζα για την ακύρωση της χρέωσης του ποσού που αντιστοιχεί στο ανεκτέλεστο πρόγραμμα/ παροχή.

6. Περιορισμός ευθύνης της Επιχείρησης

Η επιχείρηση και οι εργαζόμενοί της ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση φέρουν έναντι του μέλους σε περίπτωση απώλειας, ζημίας, βλάβης ή κλοπής οποιουδήποτε περιουσιακού αντικειμένου που ανήκει στο μέλος ή σε οποιονδήποτε προσκεκλημένο αυτού, με όποιον τρόπο και αν συμβούν τα ανωτέρω μέσα στις εγκαταστάσεις του POW – BOX. Τα μέλη υποχρεούνται να φυλάσσουν με επιμέλεια και αποκλειστική τους ευθύνη τα περιουσιακά τους αντικείμενα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο του POW – BOX, χρησιμοποιώντας τα ερμάρια που τους παρέχει για το σκοπό αυτό η επιχείρηση.

Η επιχείρηση και οι εργαζόμενοί της δεν φέρουν ευθύνη ούτε ελέγχουν την ακρίβεια και την αλήθεια της βεβαίωσης του Μέλους ότι τελεί σε καλή σωματική κατάσταση και είναι ικανό προς άθληση, χωρίς κίνδυνο για την υγεία του. Το μέλος αναγνωρίζει ότι, η εκγύμνασή του και η χρήση των υπηρεσιών στον χώρο του POW – BOX γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη και ότι η επιχείρηση και οι εργαζόμενοί της ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν προβλήματα υγείας του μέλους, τα οποία ενδέχεται να προκύψουν κατά την επίσκεψή τους και χρήση των υπηρεσιών στο POW – BOX. Περαιτέρω, τα μέλη υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον Υπεύθυνο του γυμναστηρίου και στους διδάσκοντες κάθε δεδομένο του ιατρικού τους ιστορικού, το οποίο θα μπορούσε να επιφέρει οποιαδήποτε επίπτωση στην υγεία τους και χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης από τους διδάσκοντες.

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν με το παρόν, ότι η συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε είδος εκγύμνασης ή υπηρεσίας, ενδέχεται να επιφέρει μικροτραυματισμούς για τους οποίους δεν φέρει ευθύνη η επιχείρηση, δεδομένης της τήρησης πάσας επιμέλειας εκ μέρους των διδασκόντων και άκρας τήρησης των κανόνων και μέτρων ασφαλείας από την επιχείρηση.

Πλέον των ανωτέρω αναφερομένων, χρήστρια που αποφασίζει να συμμετέχει στις δραστηριότητες του POW – BOX κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, δηλώνει δια της παρούσας ότι, συμμετέχει αποκλειστικά με δική της ευθύνη, ότι έχει ήδη λάβει τη γνώμη και τη συναίνεση του προσωπικού του ιατρού σχετικά με την άθληση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, και οφείλει να τηρεί με δική της ευθύνη τις υποδείξεις του ιατρού σχετικά με τις δραστηριότητες που θα πρέπει να αποφεύγει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η επιχείρηση και οι εργαζόμενοί της δεν ελέγχουν και δε φέρουν ευθύνη για την ακρίβεια και την αλήθεια της βεβαίωσης του μέλους ότι είναι ικανό προς άθληση χωρίς κίνδυνο για την υγεία του και για την κύηση του εμβρύου.

7. Ώρες λειτουργίας

Το ωράριο λειτουργίας του POW – BOX καθορίζεται αποκλειστικά από την επιχείρηση και γνωστοποιείται στα μέλη. Το ωράριο μπορεί να μεταβληθεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση της επιχείρησης. Τα μέλη υποχρεούνται να προσέρχονται δέκα πέντε (15) λεπτά νωρίτερα από την έναρξη του επιλεγμένου προγράμματος/ υπηρεσίας, να τηρούν τους χρόνους χρήσης που έχουν προδεσμεύσει και να αποχωρούν εγκαίρως από τις εγκαταστάσεις και πάντως προ της λήξης του καθορισμένου ωραρίου, προς διευκόλυνση των γυμναζομένων και της λειτουργίας του POW – BOX. Τυχόν καθυστέρηση στην προσέλευση δεν παρατείνει σε καμία περίπτωση τον χρόνο αποχώρησης του μέλους από τις αίθουσες εκγύμνασης και τις εγκαταστάσεις του POW – BOX. Περαιτέρω, σε περίπτωση ομαδικών προγραμμάτων/ υπηρεσιών δεν δημιουργεί υποχρέωση στον εκάστοτε διδάσκοντα να δεχτεί το Μέλος που έχει καθυστερήσει, εφόσον κρίνει ότι, με την καθυστέρημένη υπεισέλευση Μέλους διαταράσσεται η εκγύμναση των λοιπών συμμετεχόντων.

8. Αγορά προϊόντων και πολιτική επιστροφών

Το γυμναστήριο δίνει τη δυνατότητα, αναλόγως της διαθεσιμότητας, πώλησης και αγοράς πάσης φύσεως εξοπλισμού, αθλητικών ειδών και προϊόντων, καθώς και προϊόντων διατροφής, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά, προϊόντων ένδυσης, αθλητικού εξοπλισμού, προϊόντων διατροφής, σνακ κλπ. Tα προϊόντα που δεν έχουν ανοιχτεί και χρησιμοποιηθεί ούτε έχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοιωθεί ή μεταβληθεί σε σχέση με την αρχική τους συσκευασία, μπορούν να επιστραφούν από τον καταναλωτή εντός τριάντα (30) ημερών από την αγορά τους και να αντικατασταθούν από άλλο προϊόν, εφόσον διαπιστωθεί από την επιχείρηση ότι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Για την αλλαγή του προϊόντος είναι απαραίτητη η επίδειξη απόδειξης αγοράς ή κάρτας αλλαγής αν πρόκειται για δώρο.

9. Γενικοί όροι

9.1. Συμπεριφορά και ενδυμασία μελών

Τα μέλη οφείλουν να επιδεικνύουν κόσμια συμπεριφορά όταν βρίσκονται στους χώρους του POW – BOX, να σέβονται την ησυχία και την αξιοπρέπεια των άλλων μελών και των εργαζομένων στην επιχείρηση και να μην ενοχλούν με οποιονδήποτε τρόπο τα άλλα μέλη. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται στα μέλη να φωνάζουν δυνατά, να χρησιμοποιούν υβριστικό ή αισχρό λεξιλόγιο, να απειλούν, να ασκούν σωματική βία, να προσβάλλουν, παρενοχλούν ή εμποδίζουν άλλα μέλη ή το προσωπικό της επιχείρησης. Έστω και μία παράβαση του όρου αυτού είναι αρκετή ώστε η επιχείρηση να εξετάσει το ενδεχόμενο να καταγγείλει τη Σύμβαση του μέλους που τον παρέβη, στο οποίο θα πρέπει να γίνει σχετική σύσταση. Οποιοδήποτε παράπονο θα πρέπει να γνωστοποιείται ιδιαιτέρως ή γραπτώς στη Διεύθυνση της Επιχείρησης ή στο Κουτί Παραπόνων που βρίσκεται στην υποδοχή, ώστε να εξετάζεται από τη διεύθυνση.

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του POW – BOX.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση και διακίνηση παράνομων ουσιών εντός του γυμναστηρίου. Απαγορεύεται επίσης, η διακίνηση συμπληρωμάτων διατροφής εντός του γυμναστηρίου.

Απαγορεύεται η δημιουργία θορύβων στον χώρο και η όχληση των λοιπών μελών και του προσωπικού, καθώς επίσης και η τοποθέτηση πραγμάτων σε χώρους που δεν προορίζονται για το σκοπό αυτό. Απαγορεύεται ακόμα, η ρίψης σκουπιδιών , σε χώρους που δεν προορίζονται για το σκοπό αυτό.

Η χρήση πετσέτας είναι υποχρεωτική σε όλα τα μηχανήματα που υπάρχει σωματική επαφή. Η χρήση αθλητικής περιβολής και καθαρών αθλητικών υποδημάτων είναι επίσης υποχρεωτική, εκτός και αν για συγκεκριμένο μάθημα ή παροχή προβλέπεται κάτι διαφορετικό.

9.2. Χρήση του γυμναστηρίου και κανόνες υγιεινής

Για τη χρήση των υπηρεσιών του POW – BOX, είναι απαραίτητη η προσκόμιση γνωμάτευσης/ βεβαίωσης παθολόγου ή καρδιολόγου ή βεβαίωσης δημόσιου νοσοκομείου, ήδη πριν την πρώτη ημέρα της χρήσης. Επίσης, πριν την έναρξη της χρήσης των εγκαταστάσεων του POW BOX, κάθε νέο μέλος υποχρεούται να προγραμματίσει συνάντηση με γυμναστή της επιχείρησης, από τον οποίο θα λάβει συμβουλές και οδηγίες για την εκγύμνασή του και για κάθε ζήτημα που άπτεται της άσκησής του στο POW – BOX, γνωρίζοντάς του τυχόν ιστορικό υγείας που χρήζει προσοχής. Τα μέλη οφείλουν να ζητούν οδηγίες για τη χρήση των μέσων και μηχανημάτων με τα οποία δεν είναι εξοικειωμένα. Απαγορεύεται στα μέλη να φέρουν στις εγκαταστάσεις του POW – BOX προσωπικούς γυμναστές, οι οποίοι δεν απασχολούνται από το γυμανστήριοο. Κατά τη χρήση των μηχανημάτων και των στρωμάτων του POW BOX, τα μέλη οφείλουν να χρησιμοποιούν την πετσέτα που τους παρέχει το γυμναστήριο επιχείρηση, προκειμένου να τα διατηρούν καθαρά. Τα μέλη οφείλουν να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένα και τα ρούχα και τα παπούτσια τους θα πρέπει να είναι καθαρά και κατάλληλα για άθληση. Η χρήση σαγιονάρας στα αποδυτήρια και χώρους ντουζ είναι απαραίτητη.

9.3. Ερμάρια (lockers)

Όλα τα ερμάρια είναι διαθέσιμα προς χρήση από τα μέλη μόνο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο του POW – BOX. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για απώλεια ή κλοπή οποιουδήποτε αντικειμένου που ανήκει στο μέλος μέσα στους χώρους του POW – BOX, ανεξαρτήτως της φύλαξής του ή μη σε ερμάριο, καθώς η ασφάλεια της περιουσίας του μέλους αποτελεί αποκλειστικά προσωπική ευθύνη του.

9.4. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία με την επωνυμία «POW BOX ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «POW BOX» και έδρα στην οδό Τσακάλωφ, αρ. 29, Αθήνα, Ελλάδα, Τ.Κ. 10673, e-mail:……………………… τηλέφωνο: …………………., ιστοσελίδα: https://powbox.gr/website/ ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων (πελατών και προμηθευτών) σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (ιδίως το Ν. 4624/2019) και τον Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») και με αυτόν τον τρόπο καθίσταται «Υπεύθυνος Επεξεργασίας». Οι σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, τα δικαιώματά τους και όλες οι πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καταγράφονται στη Δήλωση Απορρήτου περί ενημέρωσης για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (“Privacy Notice”) που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του γυμναστηρίου (www………………..).

9.5. Δικαιώματα Πνευματικής και βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα για όλο το υλικό που παρέχεται στον παρόντα ιστότοπο ανήκουν στην  POW – BOX . Ειδικότερα όλο το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός, το κείμενο, τα γραφικά του ιστότοπου και της εφαρμογής, τα έγγραφα, τα προγράμματα, η ηχητική επένδυση, οι δημοσιεύσεις, τα σχέδια, τα προϊόντα, οι διαδικασίες, η τεχνολογία, η τεχνογνωσία, οι πληροφορίες και οι ιδέες που παρέχονται από ή περιγράφονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή την εφαρμογή ή τις εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου αποτελούν ιδιοκτησία της POW – BOX και προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, διεθνών συμβάσεων πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το πάσης φύσεως σχετικό περιεχόμενο παρέχεται στους χρήστες μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε άλλη χρήση, όπως αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, προβολή ή απόδοση του περιεχομένου που αναφέρεται παραπάνω, χωρίς την προηγούμενη άδεια της POW – BOX.  Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα ( “Εμπορικά σήματα”) που χρησιμοποιούνται και εμφανίζονται στον Ιστότοπο του γυμναστηρίου, είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της POW – BOX και δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση τους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου του εμπορικού σήματος. 

9.6. Επίλυση Διαφορών

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών με το γυμναστήριο διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφορά μεταξύ της επιχείρησης και του μέλους που τυχόν ανακύψει σε σχέση με την ερμηνεία και εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να επιλυθεί καταρχήν εξωδικαστικά, με προσφυγή στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού ή στον Συνήγορο του Καταναλωτή. Αρμόδια, σε κάθε περίπτωση, προς επίλυση των διαφορών που ήθελε προκύψουν μεταξύ των μερών,  ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

9.7. Λοιποί όροι

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών με το γυμναστήριο υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας μεταξύ του γυμναστηρίου και του μέλους, αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους της σύμβασης παροχής υπηρεσιών κριθεί άκυρος, οι λοιποί εναπομένοντες όροι της παραμένουν σε ισχύ, ως εάν ο άκυρος όρος να μην είχε ποτέ συμπεριληφθεί στη σύμβαση αυτή.

Απαγορεύεται αυστηρά η υποκατάσταση του Μέλους στην παρούσα σύμβαση από οιονδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο λόγο και αιτία. Επίσης, απαγορεύεται η ολική ή μερική εκχώρηση δικαιωμάτων και πάσης φύσεως υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα.

Για όσα ζητήματα δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις και τους όρους της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζονται οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Η παραβίαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις, συνεπάγεται την υποχρέωση αποζημίωσης του ζημιωθέντος μέρους για κάθε ζημία του.